Het Nationaal Veiligheidsplan

Een Geïntegreerde Politie die haar aanpak van onveiligheid vernieuwt, verbetert en verankert

Het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 (NVP) alsook de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) werden op 31 maart 2022 gevalideerd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het Nationaal Veiligheidsplan omvat alle veiligheidsthema’s die naast alle andere uitdagingen, bijzondere aandacht van alle politiediensten vragen. Het plan bepaalt de veiligheidskoers voor de volgende vier jaar. 

Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) is de politionele vertaling van het geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, zoals vastgelegd in de Nationale Veiligheidsstrategie, de Kadernota Integrale Veiligheid en de beleidsverklaringen op federaal en regionaal niveau. De beide beleidsdocumenten werden door de Nationale Veiligheidsraad op 28 januari 2022 goedgekeurd. Waarna op 4 februari ook de ministerraad zijn fiat gaf. Op de Interministeriële Conferentie Veiligheids-en Handhavingsbeleid van 10 maart 2022 werd het NVP ook aan de deelstaten voorgesteld. Het NVP beschrijft hoe alle politiediensten, vanuit hun opdrachten en bevoegdheden, zullen bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. 

Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 kreeg de titel  “Een veerkrachtige Geïntegreerde Politie, ten dienste van de samenleving”. Deze titel vat meteen de essentie van onze politiewerking samen: alle politiediensten binnen de Geïntegreerde Politie verzekeren de veiligheid van iedereen en werken hiervoor efficiënt samen. Om snel, doeltreffend en tijdig te kunnen anticiperen op fenomenen die de algemene veiligheid van ons land bedreigen, zullen alle politiediensten zich de volgende maanden organiseren op basis van dit NVP”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Of het nu gaat om de aanpak van gewelddadige radicalisering, of van seksueel of intrafamiliaal geweld, telkens blijkt dat deze fenomenen enkel effectief kunnen worden aangepakt als diensten en overheden samenwerken. Over de bestuursniveaus heen. Deze samenwerking beperkt zich niet tot de veiligheidsdiensten, maar betreft ook de sociopreventieve benadering door de diensten van de regio’s. Dat is de inzet van de Kadernota Integrale Veiligheid. Het doet me veel plezier dat we erin geslaagd zijn alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is een solide basis voor een goed veiligheidsbeleid in dit land, waarin ook justitie haar rol ten volle speelt”, aldus vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Transversale thema’s en veiligheidsfenomenen

Het Nationaal Veiligheidsplan 2022 – 2025 bestaat uit twee grote delen: transversale thema’s en veiligheidsfenomenen. De transversale thema’s hebben betrekking op de politiewerking, de veiligheidsfenomenen zijn gelinkt aan de politionele aanpak. 

De transversale thema’s vragen een vernieuwing van de politiewerking om zo nieuwe evoluties die leiden tot onveiligheid afdoende te blijven bestrijden. De volgende thema’s vallen hieronder:

 • internet en (nieuwe) technologie;
 • aanpak van de georganiseerde criminaliteit (vanuit een dader(groep)gerichte, buitgerichte, bestuurlijke, en internationale aanpak);
 • geïntegreerd grensbeheer; 
 • politioneel beheer van de openbare ruimte.

 

Het Nationaal Veiligheidsplan duidt 15 veiligheidsfenomenen aan die door de politiediensten aangepakt zullen worden in de basis-, de gespecialiseerde en/of de geïntegreerde politiewerking. Voor de beschreven veiligheidsfenomenen moet ingezet worden op een sterkere verankering van de politionele aanpak.

Het betreft de volgende fenomenen:

 1. misdrijven tegen de fysieke en de psychische integriteit; 
 2. intrafamiliaal en seksueel geweld; 
 3. drugs; 
 4. misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen; 
 5. overlast; 
 6. verkeersveiligheid; 
 7. fiscale fraude en andere financiële en economische fenomenen; 
 8. sociale fraude; 
 9. humane doping, voedselketengerelateerde en leefmilieucriminaliteit; 
 10. radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme;
 11. veiligheidsproblemen gekoppeld aan onregelmatige migratie en mensensmokkel; 
 12. mensenhandel; 
 13. hacking, informaticasabotage, informaticabedrog en oplichting met internet;
 14. horizontale fenomenen (identiteitsfraude, witwassen, corruptie en vuurwapenzwendel) en
 15. ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Ons doel is en blijft om samen te streven naar een veilige en leefbare samenleving!