Luchtvaartpolitie

De Luchtvaartpolitie (LPA) maakt deel uit van de Algemene directie bestuurlijke politie. Als eerstelijnsentiteit houdt LPA controles en toezicht aan de buitengrenzen van de zes Schengenluchthavens in België.

LPA

Zij voert daarbij de grenscontroles uit en detecteert valse en vervalste identiteitsdocumenten of andere criminaliteit aan de grens. Daarnaast voert zij ook de dagelijkse politietaken uit in en rond de luchthavens: dringende interventies, patrouilles (al dan niet in burger), acties en toezicht op evenementen.

De Luchtvaartpolitie is werkzaam op de zes Schengenluchthavens van ons land:

 • Brussels Airport
 • Brussels South Charleroi Airport
 • Liège Airport
 • Ostend-Bruges Airport
 • Antwerp Airport
 • International Airport Kortrijk-Wevelgem

Het globaal beleid van de Luchtvaartpolitie wordt bepaald in overeenstemming met de algemene strategie van de bestuurlijke zuil van de Federale Politie (DGA).

De Luchtvaartpolitie verwacht van haar medewerkers dat zij haar waarden - professionaliteit, integriteit, klantgerichtheid, transparantie en respect - naleven.

Missie

 • De controle aan de buitengrenzen in al zijn aspecten.
 • De uitvoering van de basispolitietaken op de Schengenluchthavens.
 • Het verstrekken van gespecialiseerde politiezorg.
 • Het afstemmen op de internationale ontwikkelingen.

Visie

 • Uitvoeren van een efficiënte en doeltreffende controle aan de grenzen, steeds georiënteerd naar de klant.
 • Waken over een harmonieus verloop van het leven op de luchthavens.
 • Vermijden, beheersen en oplossen van veiligheidsgerelateerde problemen.
 • Beschermen, helpen en bijstaan van personen die werken of langskomen op de luchthavens.
 • Steun leveren aan het geheel van diensten van de Geïntegreerde Politie gebaseerd op onze expertise.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening en samenwerking met de autoriteiten, onze interne en externe partners en vooral met de burger.
 • Een probleemoplossende en een klant- en kwaliteitsgerichte houding aannemen.
 • Verder gaan in de ontwikkeling van een duurzame en excellente politiezorg.

 

Opdrachten

De Luchtvaartpolitie is gespecialiseerd in de controle en het toezicht aan de buitengrenzen in al haar aspecten. Zij voert eveneens basispolitietaken uit in de Belgische luchthavens die het Schengenstatuut hebben. De Luchtvaartpolitie geeft ondersteuning in gespecialiseerde politiezorg, bijvoorbeeld in de materie van de grenscontrole en de detectie van valse en vervalste identiteitsdocumenten.

De Luchtvaartpolitie voert deze opdrachten uit, rekening houdend met de verwachtingen, de bezorgdheden en het veiligheidsgevoel van de passagiers en de werknemers.

De Luchtvaartpolitie is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van verwijderingen in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het betreft personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor een verblijf op het nationale grondgebied.

Grenscontrole en grenstoezicht

De Luchtvaartpolitie voert de controle uit aan de buitengrenzen en staat in voor het grenstoezicht in al zijn facetten.

Om de steeds groter wordende stroom van reizigers te verwerken, heeft de Luchtvaartpolitie door middel van de e-gates het grenscontroleproces geautomatiseerd. De grenscontroleurs superviseren dit proces, interveniëren bij positieve HITS en doen eveneens aan detectie van afwijkend gedrag van reizigers.

De Luchtvaartpolitie bestrijdt grensgerelateerde criminaliteit zoals mensensmokkel en -handel.

LPA

Verwijderingen

De Luchtvaartpolitie schrijft zich in in het migratiebeleid. In dat raam vangt ze reizigers op die aankomen op de luchthaven en asiel aanvragen.

De Luchtvaartpolitie staat in voor de gedwongen verwijderingen van personen. Ze voert deze taak uit op een humane en professionele manier, met een doordacht gebruik van dwangmiddelen en met respect voor de individuele rechten en vrijheden.

Politiezorg

De Luchtvaartpolitie staat in voor de basispolitietaken op de Schengenluchthavens zoals onthaal, noodhulp, akte nemen van klachten en aangiften, het vaststellen van misdrijven en verkeersongevallen, de slachtofferbejegening en de handhaving van de openbare orde.

Daarnaast vermijdt, beheerst en lost de Luchtvaartpolitie veiligheidsgerelateerde problemen op met als doel de personen die werken of langskomen op de luchthavens te beschermen, te helpen en bij te staan.

De Luchtvaartpolitie waakt over een harmonieus verloop van het leven op de luchthavens en stemt haar werking af op de internationale ontwikkelingen.

LPA

General Aviation

Naast de zes erkende Schengenluchthavens zijn er in België nog 45 kleinere vliegvelden (militair en civiel) en een 60-tal heliports actief op het vlak van de kleine luchtvaart.

De Luchtvaartpolitie verzorgt de opvolging, controle en beeldvorming van de extra-Schengenvluchten die via de voorziene grensdoorlaatposten landen.

Ze controleert op de Schengenluchthavens de kleine luchtvaart op criminele activiteiten zoals kunstsmokkel, mensensmokkel …

De Luchtvaartpolitie kan ook steun en expertise leveren in het kader van luchtvaartongevallen.

LPA

Een gespecialiseerde politiedienst

De Luchtvaartpolitie levert steun en expertise aan diverse componenten van de Geïntegreerde Politie. Bijvoorbeeld in het kader van valse en vervalste reisdocumenten, het uitvoeren van en het deelnemen aan gerechtelijke controles en tijdens acties inzake drugs- en mensenhandel.

De zorg voor een goede dienstverlening en samenwerking met haar overheden, haar interne en externe partners en vooral met de burger, zijn fundamenteel. De Luchtvaartpolitie zet zich in voor een duurzame en excellente politiezorg op Belgische luchthavens.

Terwijl Brussels Airport zowel een cargo- als een passagiersluchthaven is, zijn de overige luchthavens eerder geëvolueerd naar een bepaald onderdeel van het luchtvaartvervoer. De luchthavens van Oostende en Bierset richten zich vooral op vrachtvervoer, terwijl men zich in Gosselies en Deurne toelegt op personenvervoer. De luchthaven van Wevelgem ten slotte specialiseert zich in General Aviation, dit wil zeggen vliegvervoer met kleinere toestellen die overwegend gebruikt worden door de zakenwereld.

Partners

De Luchtvaartpolitie werkt in partnerschap met andere componenten van de Geïntegreerde Politie, overheids- en veiligheidsdiensten. Dit zijn haar voornaamste interne en externe partners:

 • Verschillende entiteiten van de Federale en Lokale Politie
 • Directoraat-generaal van de Luchtvaart (DGLV) – FOD Mobiliteit
 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) – FOD BiZa
 • Belgocontrol
 • Douane – FOD Financiën
 • Veiligheid van de Staat – FOD Justitie
 • CRC GLONS – FOD Defensie

 

Internationale contacten

De luchthavengemeenschap is een internationale omgeving. Dit brengt internationale contacten zoals AIRPOL en FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency) met zich mee.

AIRPOL

AIRPOL is een initiatief van de Belgische Federale Politie in het raam van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa in 2010. De bedoeling is om de algemene veiligheid op Europese luchthavens en in de burgerluchtvaart te verhogen door intensiever en meer structureel samen te werken.

AIRPOL legt zijn activiteiten toe op drie domeinen:

 • Politiezorg op de luchthavens: alle eerstelijnspolitietaken op en rond de luchthavens zoals luchthavencriminaliteit, risicobeheer, vip-bescherming, terrorisme …
 • Luchtvaartveiligheid: alle noodzakelijke acties en regelingen om de burgerluchtvaart te beveiligen, bv. air marshals, weerspannige passagiers, toegangs- en beveiligingscontroles …
 • -Beveiliging aan de luchtgrenzen: alle aspecten van grenscontroles, in nauwe samenwerking met FRONTEX.

Het vernieuwende aan het netwerk AIRPOL is het streven naar een geïntegreerde aanpak door gemeenschappelijke ervaringen te bundelen en voor synergieën te zorgen als gevolg van grensoverschrijdende samenwerkingsacties (bv. het begeleiden van een groot aantal vips tijdens een Europese top, een vliegtuigongeval of een terroristische dreiging).

Zijn lid van AIRPOL: België, Nederland, Finland, Zweden, Frankrijk, Portugal, Roemenië, Bulgarije, Spanje, Luxemburg, Cyprus, Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn verschillende werkgroepen binnen AIRPOL:

 • Behaviour detection
 • Insider threat
 • Intelligence
 • Rampoefeningen
 • Nieuwe technologieën
 • Beveiligen van de luchthavengemeenschap

 

FRONTEX

FRONTEX is het Europees Grenswachtagentschap met als doel de gemeenschappelijke bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. De EU-lidstaten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen. FRONTEX stimuleert de samenwerking tussen de lidstaten en heeft een coördinerende rol. Het agentschap helpt ook om de grenscontroles in de EU op elkaar af te stemmen en biedt technische ondersteuning en expertise bij de grensbewakingsinstanties van alle EU-landen.

De afgelopen jaren is haar bevoegdheid uitgebreid met de nieuwe grens- en kustwacht (Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de Lidstaten van de Europese Unie).

De Luchtvaartpolitie werkt vaak samen met FRONTEX in het kader van verwijderingsopdrachten.

De Luchtvaartpolitie neemt ook deel aan werkgroepen (bijvoorbeeld bij de uitwerking van nieuwe tools) en er zijn personeelsleden lid van de pool voor grensbewakingsopdrachten in het buitenland (voornamelijk i.v.m. de specialisatie omtrent valse en vervalste reisdocumenten).