Mission Statement

Het Mission Statement van de Federale Politie is een charter met haar missie, visie en waarden.

Het vertolkt de bestaansreden van de Federale Politie en beschrijft wat ze doet en voor wie (de missie), hoe ze haar opdrachten wilt vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken of waarden elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken.

Missie

De Federale Politie draagt, als component van de geïntegreerde politiedienst en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van haar overheden, bij tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving.

Zij vervult, binnen de nationale en internationale context, gespecialiseerde en bovenlokale politieopdrachten en zij levert steun aan de politieoverheden en de lokale politiediensten.

Zij doet dit:

  • Door rekening te houden met de principes van geintegreerde werking, specialiteit en subsidiariteit;
  • In synergie met de andere partners.

Visie

Naar een brede en gedragen visie voor de Federale Politie

De Federale Politie wil bereiken dat zij algemeen (h)erkend wordt als een professionele en betrouwbare dienstverlener.

Zij wil dit doen door resoluut te kiezen voor transparantie, samenwerking en responsabilisering.Hiervoor willen wij met al onze medewerkers sámen het verschil maken en een concrete meerwaarde bieden in de aanpak van veiligheid en leefbaarheid.

We streven ernaar om onze organisatie wendbaar te maken zodat we kunnen inspelen op tendensen en uitdagingen die zich aanbieden.

Waarden

Om dit te realiseren, in de geest van de deontologische code en de waarden van de Geintegreerde Politie, handelen wij in het bijzonder met:

  • integriteit;
  • respect;
  • open geest;
  • flexibiliteit;
  • dienstverlenende ingesteldheid;
  • fierheid.

Vocabularium

Hieronder vindt u een duiding van de verschillende begrippen van het Mission Statement, die in eerste instantie abstract kunnen klinken:

Mission statement: Het charter met de missie, de visie en de waarden van de Federale Politie.

Missie: De missie vertolkt de bestaansreden van de organisatie en beschrijft wat de organisatie doet en voor wie. De missie van de Federale Politie is verankerd in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst.

Visie: De visie geeft weer hoe we de missie willen uitvoeren en welke rol de organisatie in de toekomst wil vervullen. De algemene richting, uitgetekend door het topmanagement, waarin de organisatie wil evolueren staat centraal: hoe willen we op langere termijn worden gepercipieerd en op welke manier willen we dit bereiken? De visie is een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst en vergt een bijdrage van alle personeelsleden van de Federale Politie, ongeacht hun niveau of graad.

Waarden: Waarden zijn individuele kenmerken die elk lid van de Federale Politie moet hebben. Het zijn elementaire voorwaarden voor het uitvoeren van de missie en visie. Men moet geloven in de waarden en ze ook toepassen.