Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) is een gespecialiseerde eenheid binnen de Federale Politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de Geïntegreerde Politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

Opdrachten 

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) is een gespecialiseerde eenheid binnen de Federale Politie. Ze voert forensische steun- en expertiseopdrachten uit ten voordele van de diensten van de Geïntegreerde Politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden alsook haar overige externe partners.

 

Visie en ambities

In een cultuur van initiatief, samenwerking en kritische geest wil DJT enerzijds verder sterke merken uitbouwen (inzake biometrische identiteitsbepaling, gedragsanalyse en gespecialiseerde forensische expertises) ter ondersteuning van gerechtelijke en opsporingsonderzoeken, en anderzijds het coördinerende niet-operationele steunaanbod ten aanzien van de FGP (CSI en FPL) en andere partners formaliseren. In alle processen richten we ons op kwaliteitsstandaarden, waar mogelijk gecertificeerd.

We benaderen onze competenties bewust, versterken ze waar nodig, steeds innoverend. Ons diensten- en steunaanbod voor de GPI, Justitie en andere partners getuigt van de overtuiging meerwaarde te willen bieden. 

 

Waarden

Om dit te realiseren, in de geest van de deontologische code en de waarden van de federale politie, handelen wij in het bijzonder met :

 • Dienstverlenende ingesteldheid
 • Fierheid
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Open geest
 • Respect

 

Werking

De directeur wordt rechtstreeks bijgestaan door een beleidsadviseur (communicatie-verantwoordelijke) en door het directiesecretariaat.,

Onder het directe toezicht van de directeur, zijn er 3 afdelingen (Operationele Coördinatie, Beheer en Strategie & Beleid) die functioneel gezag hebben over de 9 operationele diensten van DJT.

Organogram

 

Afdelingen

 

Afdeling Operationele Coördinatie

Afdeling Operationele Coördinatie

De Afdeling Operationele Coördinatie houdt toezicht op de operationele werkprocessen, bepaalt de interventiecriteria, controleert de kwaliteit van het geleverde werk, produceert operationele activiteitenstatistieken, enz. in samenwerking met de operationele diensten BIS (Biometric Identification Service), GWSC (Gedragswetenschappen), DVI (Disaster Victim Identification), FACIAL (robottekenaars), CDBV (Centrale Dienst voor Bestrijding van de Valsheden)  en de dienst EXPERTISE.

 

Afdeling Beheer

Afdeling Beheer
De Afdeling Beheer staat ten dienste van DJT en van de labo’s in voor de gespecialiseerde taken binnen het domein van de technische en wetenschappelijke politie. Ze is verantwoordelijk voor de budgetten, het personeel, de logistiek, IT en het welzijn binnen de directie en is tevens het nationaal aanspreekpunt voor de labo’s van Technische en Wetenschappelijke Politie.

 

Afdeling Strategie en Beleid

Afdeling Strategie en Beleid
De Afdeling Strategie en Beleid bestaat uit de diensten PROJECTEN, QA (Quality Assurance)/ QC (Quality Control) en staat aan het hoofd van de dienst EXPERTISE.
De dienst PROJECTEN zorgt voor de opvolging van strategische projecten op het gebied van technische en wetenschappelijke politie.
De QA/QC houdt zich bezig met de implementatie van kwaliteitsgarantie- en kwaliteitscontroleplannen en uitvoering van risicoanalyses.

 

Diensten

 

Dienst AUDIO

Dienst AUDIO
De expertiseactiviteiten van de dienst AUDIO situeren zich op het vlak van het verbeteren van de verstaanbaarheid van geluidsopnames (filtering) en de analyse van geluidsopnames zowel auditief als in tijd en frequentie (bv. om na te gaan of opnames al dan niet gemanipuleerd zijn).

Dienst AUDIO

 

Dienst VIDEO

service VIDEO
De activiteiten van de dienst VIDEO bestaan uit de verbetering van beelden die nuttig zijn voor een gerechtelijk onderzoek, de identificatie van objecten (nummerplaten, voertuigmodellen, wapens,...) of personen (kleding, schoenen, tatoeages,...), de omzetting van beeldbestanden van een digitaal formaat naar een ander formaat of beeldgegevens uit complexe bewakingssystemen halen, alsook de videovergelijking.

 

Biometric Identification Service (BIS)

BIS (Biometric Identification Service)
Deze dienst beheert de nationale gegevensbank van de gerechtelijke vingerafdrukken. Zij staat in voor de verzameling, verwerking en exploitatie van de dactyloscopische fiches via een geautomatiseerd identificatie-systeem van vingerafdrukken.

Deze opgenomen afdrukken kunnen enerzijds gebruikt worden om personen te identificeren uit de databanken en anderzijds om vergeleken te worden met de vingersporen die opgenomen worden op een crime scene door de betrokken onderzoekseenheden.

BIS

 

Disaster Victim Identification (DVI)

DVI
Deze steundienst staat in voor de identificatie van overledenen die moeilijk te identificeren zijn of zich niet kunnen identificeren in geval van een ramp of in het kader van zijn dagelijkse identificatie opdrachten.

De belangrijkste taken van de DVI zijn onder andere de volgende :

 • opstellen van een ante mortem (beschrijvende gegevens van familieleden, artsen en tandartsen), bijvoorbeeld in geval van een onrustwekkende verdwijning;
 • opstellen van een post-mortem (gegevens verzameld op en rond het lichaam van de slachtoffer), bijvoorbeeld in het geval van de ontdekking van menselijke resten;
 • Necrosearch operaties (het opsporen en terugvinden van een verborgen of begraven lichaam);
 • organisatie van grootschalige huiszoekingen met inzet van speciale middelen;
 • speleologie om een lichaam te bergen of vaststellingen te doen op moeilijk bereikbare plaatsen;
 • interventie bij rampen in België of in het buitenland om slachtoffers te identificeren.

 

EXPERTISE

Expertise
Deze dienst is werkzaam in verschillende specifieke materies binnen het forensisch onderzoek.

Tot de kerntaken behoren:

 • de bloedpatroonanalyse (discipline gebaseerd op de observatie, beschrijving en interpretatie van bloedsporen op een crime scene, waarbij men tracht te achterhalen welke gebeurtenissen er zich afgespeeld hebben).
 • het uitvoeren van specifieke vergelijkingen (oren of voorwerpen aangetroffen bij verdachten) met specifieke sporen en/of de nationale databank met de bedoeling individuen te linken aan meerdere feiten;
 • op vraag kunnen nog andere onderzoeken worden gedaan (vergelijking van voetzolen, bandenprofielen, handschoensporen, …);
 • de exploitatie van de nationale databank met sporen (van schoenen, handschoenen, banden, oren, voeten, enz.) om mogelijke verbanden te leggen tussen verschillende misdrijven en strafbare feiten; en indien mogelijk om verbanden te leggen met verdachten.

EXPERTISE

 

Robottekenaars (FACIAL)

FACIAL
De belangrijkste taak van de robottekenaars is het tekenen (met potlood en papier of met de tablet) van een verdachte op basis van een gesprek met het slachtoffer of de getuige van een misdrijf. Verder bieden ze bijstand bij het onderzoek en zijn ze expert in identificatie van een overledene door een post-mortem tekening te maken van het aangezicht alsook het uitvoeren van een  gezichtsreconstructie  (2D en 3D) van een overleden persoon op basis van de schedel en eventueel informatie die voorhanden is bij andere experten. 

 

Gedragswetenschappen (GWSC)

Deze dienst bestaat uit 4 secties: Gedragsanalyse (GAC), Polygrafie (POLY), Techniek van het Audiovisueel verhoor van Minderjarigen slachtoffers of getuigen van misdrijven (TAM) en Zeden Analyse (ZAM-ViCLAS).

De vier secties kunnen onderling contacten onderhouden en kunnen naast hun eigen specifieke taken en missies ook bijkomende steun bieden aan een andere sectie. Het gezamenlijke doel is bij te dragen aan het vinden van de waarheid en het oplossen van misdaden en misdrijven.

 

Gedragsanalyse (GAC)

GAC
De gedragsanalisten bieden een wetenschappelijke bijdrage aan het onderzoek. Ze dragen bij tot het beter stellen van prioriteiten en/of bepaalde benaderingen en het verfijnen van onderzoekspistes. Profielanalyse is de meest gekende toepassing maar ook het leveren van bijstand tijdens een verhoor is zeker één van hun belangrijkste bijdragen tot het politioneel onderzoek. De leden van de sectie kunnen ook een evaluatie maken van het risico indien geuite dreigingen (brieven of gedrag) ook effectief zullen uitgevoerd worden (dreiging, afpersing en stalking). Ze dragen ten slotte eveneens bij tot de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoek.

 

Polygrafie (POLY)

POLY
De polygraaftest is een bijzondere techniek van politionele ondervraging die audiovisueel wordt opgenomen waarbij middels een psychisch-fysiologische procedure de waarachtigheid van verklaringen wordt nagegaan door registratie van fysiologische parameters aan de hand van grafieken. Het verkregen resultaat vormt een hulpmiddel voor het onderzoek, maar vervangt dit onderzoek helemaal niet; elk element moet met andere elementen van het onderzoek worden gestaafd. Het verhoor met de polygraaf vindt plaats in 3 fasen en duurt 3 tot 4 uren.

 

Techniek van het Audiovisueel verhoor van Minderjarigen, slachtoffers of getuigen van misdrijven (TAM)

TAM
De sectie TAM is het nationale contactpunt voor alles met betrekking tot de verhoren van minderjarige slachtoffers of getuigen. Haar missie is bij te dragen tot het vergaren van meer en exactere informatie betreffende de omstandigheden waarbinnen een misdrijf zich afspeelt waarbij een minderjarige betrokken is,  met een aanpak op maat.  Hierbij waakt de sectie voornamelijk over de kwaliteit en zorgt voor de standaardisatie van de aangepaste verhoortechniek die gehanteerd wordt binnen de onderzoeksteams, voorziet ze in onderzoek, opleiding en informatie en biedt ze materiële en methodologische steun.

 

Zeden analyse (ZAM-ViCLAS)

ZAM
De analisten in deze sectie coderen feiten over seksueel gemotiveerde misdrijven in een nationale database van experts. De focus ligt op het fysieke, verbale en seksuele gedrag en de motivatie van de dader. Hun expertise en ondersteuning omvat het zoeken naar mogelijke verbanden tussen een nieuw feit en de reeds gecodeerde feiten.   Als de feiten internationaal van aard zijn, werkt de ZAM-ViCLAS-sectie samen met andere landen.

 

Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (OCRF) - Bureau "Documents" (OCRF.D)

OCRF.D
De bureau "Documents" is het (inter)nationaal het contactpunt inzake valse documenten en is hoofdzakelijk actief binnen het domein van de authenticatie van (valse) paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen van alle landen. De analyse van andere documenten behoort eveneens tot hun expertise. CDBV.D onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners en stelt haar expertise ter beschikking aan de hand van technische of operationele steun en opleidingen.

 

Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (OCRF) - Bureau "Money" (OCRF.M)

2.	Bureau “Money” (OCRF.M)
De bureau "Money" werkt in overleg met de Nationale Bank van België en met het Nationale Centrum voor de analyse van muntstukken in het kader van de strijd tegen valsmunterij van de euro. Bijkomend houdt deze dienst zich bezig met fenomenen zoals de namaak van vreemde valuta, edele metalen (zilver, goud, platina, …) en cheques. CDBV.M onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners en stelt haar expertise ter beschikking aan de hand van technische of operationele steun en opleidingen. Het is (inter)nationaal het contactpunt inzake valsmunterij. 

bureau "Money"

 

Partnerschap

De Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie heeft veel verschillende en gevarieerde partners!  Als gespecialiseerde ondersteuningseenheid werken wij samen met alle politiediensten (zowel de lokale als de federale).

Andere nationale partners zijn de Federale Overheidsdiensten (FOD): FOD Justitie (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Penitentiaire Inrichtingen,...), FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken, Nationaal Crisiscentrum, Instellingen en Bevolking, Civiele Bescherming,...), FOD Buitenlandse Zaken, FOD Sociale Zekerheid (RSZ,...), FOD Volksgezondheid,...

We kunnen ook Defensie noemen, de Nationale Bank van België, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Staatsveiligheid, het Rode Kruis,...

Op internationaal vlak zijn onze partners onder meer Europol, Interpol, het Europees Grens- en kustwachtagentschap (FRONTEX), de Royal Canadian Mounted Police, de Sûreté du Québec, het FBI, enz.

 

Profielen en competenties

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) bestaat uit zowel operationeel als burgerpersoneel, elk met verschillende rangen en profielen.

Dit gaat van inspecteur tot hoofdcommissaris voor de eerste groep en van « middelbareschooldiploma » tot masterdiploma voor de tweede groep.

Bij wijze van voorbeeld, een niet-limitatieve lijst van interessante diploma's en/of vaardigheden om bij DJT te werken:

 • antropologie
 • archeologie
 • archiefbeheer
 • audiovisuele vaardigheden
 • biochemie
 • biologie
 • cartoonist
 • communicatie
 • criminologie
 • informatica
 • kunstopleidingen
 • projectbeheer
 • psychologie
 • rechten
 • scheikunde
 • secretariaat

 

Gezien de diversiteit van onze diensten, zijn ook de kwaliteiten die bij onze leden worden gezocht divers en gevarieerd:

 • analytische geest
 • capaciteiten om in teamverband te werken
 • capaciteiten om alleen en geïsoleerd te werken
 • communicatief
 • creatief
 • discreet
 • geduldig
 • loyaal
 • nauwgezet
 • open geest
 • overtuigend
 • oplettend
 • rigoureus
 • sociaal
 • stressbestendig
 • zorgvuldig

 

Meer info ...

Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie