Missie, visie, waarden en identiteit

Rekening houdend met de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan, zijn de doelstellingen van de algemene directie gericht op het steeds performanter bedwingen van de omvang en de impact van de georganiseerde en de maatschappij-ontwrichtende criminaliteit en, al of niet daarmee verbonden, van de bovenlokale criminaliteit en die welke door de ingewikkelde aard, gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereist.

Drie strategische doelstellingen

1. Criminaliteit bestrijden

  • Bij het detecteren of het ter kennis krijgen van een opduiken/opflakkeren van tendensen of deelaspecten van fenomenen, die te signaleren aan de bevoegde overheden, hen de mogelijke maatregelen te suggereren en ze onverwijld in kennis te stellen van de eventueel zelf genomen dringende maatregelen.
  • Bij te dragen tot een verlaging van het risico dat criminele daden worden gesteld.
  • Een maximum aantal daders te identificeren met bewijsmateriaal, met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden door middel van een verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde reactieve en proactieve onderzoeken
  • Een doeltreffender destabilisering te bereiken van de werking van criminele organisaties, in het bijzonder van criminele netwerken actief in België, door gelijktijdig en maximaal in te werken op vijf essentiële componenten: de daders en hun onderlinge relaties, de verhandelde goederen, de financiële middelen, de communicatiemiddelen en de transportmogelijkheden.

2. Ondersteunen van onderzoek

De operationele steun van de algemene directie bestaat uit gespecialiseerde, gerechtelijke expertise en middelen ontwikkeld in het raam van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie.

In het bijzonder wat de lokale politie betreft, zal de steun worden geleverd op vraag en in het raam van de opsporings- of gerechtelijke onderzoeken in uitvoering van hun opdrachten van basispolitiezorg.

3. Expertise ontwikkelen

Om bij te dragen tot een nog performantere uitvoering van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de steun, zullen initiatieven worden ontplooid om de aanwezige expertise te verbeteren, ze verder te ontwikkelen of nieuwe expertise te verwerven.

Een gedeelde identiteit

Om al deze wettelijke opdrachten en taken uit te voeren streven we ernaar om al de medewerkers eenzelfde visie en dezelfde waarden mee te geven. Onlangs verduidelijkte de geïntegreerde politie deze visie die kan worden samengevat in het begrip "Excellente politiezorg".

Hierin worden drie basisideeën geïntegreerd : de gemeenschapsgerichte politiezorg, de informatiegestuurde politiezorg en de optimale bedrijfsvoering. Van elke politievrouw of -man wordt verwacht dat ze in al hun professionele handelingen rekening houden met deze drie basisprincipes.

De Algemene directie van de gerechtelijke politie onderschrijft deze manier van werken volledig. Ze heeft deze basisprincipes nog gepreciseerd en neergeschreven in een "identiteit" met specifieke kenmerken die zich bovendien perfect inschrijven in de overkoepelende visie en identiteit van de federale politie.

Het doel van deze identiteit is onder meer de betrokkenheid van haar leden te verhogen doordat zij weten wat van hen wordt verwacht. De federale gerechtelijke politie wil daarmee ook de overheden en partners informeren over haar engagementen en ambities.